Säännöt

SUOMEN PGA R.Y. – SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen PGA r.y., ruotsiksi Finlands PGA r.f., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä niin työsuhteeseen kuuluvia kuin
muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • pyrkii kokoamaan golfia ammatikseen pelaavat tai opettavat henkilöt yhdistyksen jäseniksi tukeakseen heitä lähinnä työsuhteesta johtuvien oikeudellisten, sosiaalisten ja taloudellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä
 • harjoittaa tarkoituksen mukaista ammatillista valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa
 • pyrkii yhteistyöhön muiden maiden vastaavien järjestöjen kanssa
 • pyrkii yhteistyöhön Suomen Golfliitto ry:n ja muiden suomalaisten alan järjestöjen kanssa
 • järjestää jäsenilleen sekä muiden maiden vastaavien yhdistysten jäsenille ja Suomen amatööripelaajille golfkilpailuja ja muita golftapahtumia
 • edistää jäsenien välistä hyvää yhteydenpitoa
 • edistää kiinnostusta golfurheiluun
 • kehittää ja vahvistaa yhdistyksen yleistä kansainvälistä osallistumista, tähtäimenä erityisesti eurooppalainen yhteistyö, jossa huomio ensisijaisesti koulutus-, kilpailu- ja työkysymyksissä.

3 § Pöytäkirjakieli ja puoluekanta

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.

4 § Yhdistyksen jäsenet

4.1 Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenyys myönnetään hallituksen toimesta.

Hakemus jäsenyyden saamiseksi tehdään kirjallisesti yhdistyksen laatimalle lomakkeelle, johon liitetään tarvittaessa asianmukaiset asiakirjat hakemuksen tueksi. Hallitus voi määrätä pelitaitokokeen jäsenyyttä hakevalle, joko yhdistyksen järjestämän golftapahtuman yhteydessä tai erikseen hallituksen harkinnan mukaisesti.

Hallituksen tulee kirjallisesti ilmoittaa hakijalle hakemuksen hyväksymisestä ja samalla antaa tietoa jäsenyyteen kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hallitus päättää jäsenyyshakemuksen hylkäämisestä. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja siitä tulee käydä ilmi hylkäämisen syyt.

Yhdistyksen hallitus voi erityisistä syistä poiketa jäljempänä mainituista vaatimuksista hyväksyessään jäsenhakemuksen.

4.2 Jäsenkategoriat

Yhdistyksen jäsenet, jotka voivat olla ainoastaan luonnollisia henkilöitä, jaetaan seuraaviin kategorioihin:

 • Golfopettajajäsen – (Club Professional)
 • Ammattilaispelaajajäsen – (Tournament Player)
 • Kokelasjäsen – (Trainee)
 • Seniorijäsen – (Senior Member)
 • Kunniajäsen – (Honorary Member)
 • Passiivijäsen – (Passive Member)

Golfopettaja-, Ammattilaispelaaja-, Seniori- ja Kunniajäsenet luokitellaan yhdistyksen täysjäseniksi.

Jäsen voi tehdä kirjallisen anomuksen jäsenkategorian muutoksesta yhdistyksen hallitukselle, joka päättää voidaanko jäsen hyväksyä kyseiseen kategoriaan.

Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus anoa jäsenkategorian muutosta, jos jäsenen toiminta on muuttunut eikä hän täytä enää kategorian mukaisia ehtoja. Mikäli jäsen ei tätä velvollisuutta täytä, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä.

Yhdistykseen voidaan myös hyväksyä kannattajajäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeustoimikelpoisia yhteisöjä. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa tai muutoin golfurheilussa ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.

4.2.1 Golfopettajajäsenet (Club Professionals)

 • jäsenellä täytyy olla hyvä pelitaito ja golfpelin tuntemus. Pelitaidon osoittaa golfamatöörin tasoitus ja hallitus määrää aina jäseneksi pyrkiviltä vaadittavan ylimmän tasoituksen. Golfammattilaisilta edellytetään määrättyä tasoitusta vastaava näyttö
 • golfopetuksen ja -valmennuksen sekä mahdollisen golfvälineisiin liittyvän liiketoiminnan on oltava päätoimista ainakin pelikauden ajan
 • jäseneksi hyväksyttävällä tulee olla yhdistyksen hallituksen hyväksymä valmentajasopimus joko Suomen Golfliitto ry:n tai jonkun golfseuran tai vastaavan kanssa
 • jäseneksi hyväksyttävän tulee olla suorittanut riittävät opinnäytteet joko Suomessa tai ulkomailla. Tutkintojen tulee olla Euroopan PGA:n hyväksymiä
 • jäseneltä edellytetään riittävää kykyä toimia opetustehtävissä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana sekä yleisesti niitä ominaisuuksia, joita golfammattilaisen toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää
 • golfopettajajäsenen on täytettävä yhdistyksen kokouksen erikseen määräämä vaatimus pelitaidon ylläpitämisestä.

Golfopettajajäsen, joka on ollut yhdistyksen täysjäsen yhdistyksen hallituksen katsoman riittävän määräajan voi siirtyä golfkentän johtamiseen tai johonkin muuhun yhdistyksen hallituksen hyväksymään golfiin liittyvään päätoimiseen toimintaan menettämättä jäsenyyttään yhdistyksessä.

4.2.2 Ammattilaispelaajajäsenet (Tournament Players)

 • ammattilaispelaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka ammattimaisesti pelaa rahapalkinnoista
 • ammattilaispelaajan on pelattava jollakin golfin ammattilaiskiertueella ja täytettävä niin ollen kunkin kiertueen asettamat pelitaitovaatimukset. Hallitus päättää mitkä ammattilaiskiertueet hyväksytään jäseneksi pääsyn ja jäsenyyden säilyttämisen vaatimuksina.

4.2.3 Kokelasjäsenet (Trainee)

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kokelasjäseniksi henkilöitä, jotka täyttävät vain osan yllä olevista vaatimuksista. Tällöin jäseneksi hakevan on osoitettava, että hänen tarkoituksenaan on suorittaa myös puuttuvat osat vaatimuksista.

Kokelasjäsenellä on kolme (3) vuotta aikaa suorittaa puuttuvat jäsenvaatimukset, jonka jälkeen, jos jäsenvaatimukset ovat edelleen puutteelliset, voidaan kyseinen kokelasjäsen erottaa yhdistyksen jäsenistöstä.

Kokelasjäsenenä voi olla niin golfopettajajäseneksi kuin ammattilaispelaajajäseneksi pyrkivä henkilö.

4.2.4 Seniorijäsenet (Senior Members)

Yhdistyksen jäsen voi siirtyä kategoriaan Seniorijäsen, kun hän on toiminut yhdistyksen täysjäsenenä vähintään kymmenen (10) vuotta ja on täyttänyt 50 ikävuotta.

Seniorijäsenen toiminta voi hallituksen päätöksestä olla vähemmän kuin päätoimista pelikauden ajan. Seniorijäsenen tulee myös täyttää yhdistyksen hallituksen määräämä vaatimus pelitaidon ylläpitämisestä.

4.2.5 Passiivijäsenet (Passive Members)

Yhdistyksen jäsen voi halutessaan siirtyä Passiivijäseneksi, jos hän ei ole enää jäsenkategoriansa mukaisessa toiminnassa.

4.3 Tasokategoriat

Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan golfopettajajäsenet ja golfopettaja-jäsenyydestä seniorijäseniksi tai kunniajäseniksi siirtyneet henkilöt luokitella eri tasokategorioihin. Yhdistyksen kokouksen tulee vahvistaayhdistyksen luokitusjärjestelmän mukaiset eri tasokategorioiden määritykset.

Yhdistyksen hallitus vahvistaa jäsenen ensimmäisen yhdistyksen luokitusjärjestelmän mukaisentasokategorian. Yhdistyksen hallituksella on oikeus muuttaa jäsenen tasokategoriaa yhdistyksessä, jos se katsoo, että jäsenen toiminta on muuttunut eikä hän täytä enää tasokategorian mukaisia ehtoja.

Jäsen voi tehdä kirjallisen anomuksen tasokategorian muutoksesta yhdistyksen hallitukselle, joka päättää voidaanko jäsen hyväksyä kyseiseen kategoriaan.

4.4 Jäsenetiikka, velvollisuudet ja oikeudet

Jäsenen tulee, niin golfkentällä kuin sen ulkopuolellakin, toimia tavalla, joka edistää golfurheilua, suhteita muihin yhdistyksen jäseniin ja yhdistykseen. Jäsenen tulee erityisesti huomioida, että hän edustaa golfin perinteitä ja yhdistystään.

Jäsenen tulee työssään olla siististi pukeutunut ja hänen ulkoisen olemuksensa tulee aina olla huoliteltu.

Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Liittyessään yhdistykseen tai hallituksen päättäessä muulloinkin, jäsenen tulee antaa yhdistykselle henkilö-, tilasto- ym. yhdistyksen toiminnassaan tarvitsemia tietoja.

Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle osoitteessaan sekä golfseuransa nimessä ja osoitteessa tapahtuneet muutokset.

Muista kuin näissä säännöissä määrätyistä jäsenien yleisistä velvollisuuksista ja oikeuksista sekä velvollisuuksista ja oikeuksista eri jäsenkategorioihin liittyen päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen sekä muut kurinpitoseuraamukset

5.1 Jäsenen eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen katsotaan tapahtuneeksi välittömästi eroilmoituksen jättämisen jälkeen. Jäsenmaksu on kuitenkin maksettava siltä vuodelta, jona eroaminen tapahtuu.

Mikäli jäsen ei saamastaan maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut yhdistykselle kesäkuun loppuun mennessä saman kalenterivuoden jäsenmaksua, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä.

5.2 Jäsenen erottaminen

Jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä taikka käyttäytymisellään tai toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle tai muutoin toimii yhdistyksen etua vastaan, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä. Ennen erottamista hallituksen on varattava jäsenelle tilaisuus tulla kuulluksi erottamisen syistä. Hallituksen on annettava päätöksensä jäsenen tietoon todisteellisesti kirjallisena.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Perusteltu vaatimus tästä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa erottamista koskevan päätöksen tiedoksi saamisesta lukien. Jäsen on erotettu yhdistyksestä, jos yhdistyksen kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä puoltaa erottamista.

5.3 Muut kurinpitoseuraamukset

Kohdassa 5.2. mainitun erottamisen sijaan hallitus voi, mikäli katsoo ettei jäsenen rike vaadi erottamista, määrätä kurinpitoseuraamuksena huomautuksen, varoituksen, sakon taikka jäsenen sulkemisen yhdistyksen toiminnasta määräajaksi, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi. Sakon määrän vahvistaa yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Ennen kurinpitoseuraamuksen määräämistä hallituksen on varattava jäsenelle tilaisuus tulla kuulluksi kurinpitoseuraamuksen syistä. Hallituksen on annettava päätöksensä jäsenen tietoon todisteellisesti kirjallisena.

Kurinpitoseuraamuksen kohteeksi joutunut jäsen voi saattaa hallituksen päätöksen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi kohdassa 5.2 mainituin tavoin ja vaikutuksin.

6 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen kokous päättää jäseniltä kannettavista liittymis- ja jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. Eri jäsenryhmillä voi olla erisuuruiset maksut.

Kunniajäsen on vapautettu liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisesta.

7 § Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenet ja puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Kaksi hallituksen jäsentä ovat erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoonkutsujan määräämänä aikana. Jos kaksi (2) hallituksen jäsentä vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun ainakin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) jäsentä osallistuu kokoukseen.

Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet läsnä olevien äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa tai suljetuissa lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä sopia heidän tehtävistään ja taloudellisista eduistaan.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

8 § Hallituksen tehtävät ja toimivalta

Hallituksen tulee:

 • edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta
 • toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi yhdistyksen koolle kutsumista
 • edistää yhdistyksen kasvua ja voimistumista ja toteuttaa yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta
 • hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman pysyttämiseksi vakaana ja sen vahvistamiseksi
 • hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain edellyttämät sekä yhdistyksen toiminnassa tarvittavat tiedot
 • vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä
 • valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista

Hallitus voi yhdistyksen edun toteuttamiseksi yksimielisellä päätöksellään päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

9 § Toimihenkilöiden velvollisuudet

Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi kevät- ja syyskokouksissa, huolehtii hallituksen kokousten pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi ja antaa sihteerille, rahastonhoitajalle ja muille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään.

Sihteeri toimittaa hallituksen toimeksiannosta kokouskutsut ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille, pitää hallituksen puolesta jäsenluetteloa, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, laatii hallitukselle ehdotuksen edellisen vuoden vuosikertomukseksi ja hoitaa yhdistyksen arkistoa.

Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asiat ja jäsenmaksut, pitää kirjaa yhdistyksen menoista, tuloista, omaisuudesta ja veloista sekä laatii tilinpäätöksen ja ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi seuraavaa toimikautta varten.

Jos yhdistyksellä on muita virkailijoita tai palkattuja henkilöitä kuin yllä mainitut, he toimivat hallituksen sitä varten laatimien ja yhdistyksen kokouksen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti.

10 § Toiminnan ja tilien tarkastus

Yhdistyksen tilit ja toiminta päätetään kalenterivuosittain ja annetaan tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi tilintarkastajaa tai heidän varamiehensä. Tilintarkastajien tulee tarkastuksen toimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä, taikka hallituksen keskuudestaan määräämät varsinaiset jäsenet, samoin kaksi aina yhdessä, tai juoksevissa taloudellisissa asioissa rahastonhoitaja yksin hallituksen erillisen määräyksen perusteella.

12 § Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta henkilökohtaisesti jäsenille toimitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen sopivaksi katsomalla tavalla.

Yhdistyksen kokouksessa päätetään kokouskutsussa mainituista asioista.

Muu kuin kokouskutsussa mainittu asia voidaan ottaa käsiteltäväksi silloin kuin hallitus tai yhdistyksen jäsen sitä kokouksen alussa esittää ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksen osanottajista kannattaa asian käsittelyyn ottamista.

13 § Päätöksenteko sekä ääni- ja puhevalta yhdistyksen kokouksessa

Äänestysmenettelyyn viedään vain kannatetut ehdotukset, paitsi henkilövalintoja tehtäessä, jolloin kannatusta ei tarvita.

Päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa avoimella äänestyksellä, jollei joku vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei näissä yhdistyksen säännöissä ole muualla toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan, ratkaisee avoimessa äänestyksessä se mielipide johon puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jolloin valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen golfopettaja-, ammattilaispelaaja- ja seniorijäsenillä, jotka ovat suorittaneet erääntyneen jäsenmaksunsa sekä kunniajäsenillä on yksi (1) ääni. Kokelas- ja passiivijäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenellä, jolla ei ole äänioikeutta, on puhe- ja aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Puhe- ja aloiteoikeus on myös yhdistyksen hallituksella, työntekijöillä sekä tilintarkastajilla.

Kokouksessa läsnä oleva jäsen on lisäksi oikeutettu valtakirjalla edustamaan yhtä (1) jäsentä ja äänestämään hänen puolestaan.

Yhdistyksen liittymisestä jäseneksi muihin järjestöihin samoin kuin niistä eroamisesta on suoritettava yhdistyksen kokouksessa äänestys. Päätökseen tarvitaan kahdessa peräkkäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kannattavia ääniä vähintään kaksi kolmasosaa (2/3).

14 § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjojen tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollista toimenpiteistä
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjojen tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
 • hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
 • valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 § Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous ja joissa kummassakin kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä hyväksyy ehdotuksen.

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkautuu jos kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla kevät- tai syyskokous, molemmissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ehdotuksen hyväksyy.

Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen kokous yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.